Бид эх дэлхийнхээ төлөө юу хийж чадах вэ?

Байгаль орчны доройтол, уур амьсгалын огцом өөрчлөлт, хүний аж ахуйн түрэмгий үйл ажиллагаанаас хамааран хөрсний үржил шимийн доройтол, элэгдэл эвдрэл түүхийн дунджаас 300 дахин, сүүлийн 300 жилийн дунджаас 3 дахин, биологийн төрөл зүйлийн цөөрөлт түүхийн дунджаас 1000 дахин эрчимтэй явагдаж байна. Ийм учраас НҮБ –ийн Хүнс тэжээлийн байгууллага хөрсний элэгдэл доройтлыг “Манай дэлхийн энэ зууны 1-р зэргийн гамшиг” хэмээн зарлаж байсан удаатай. Дэлхийн хэмжээнд авч үзвэл сүүлийн 300 жилд 2,3 сая/га, сүүлийн 50 жилд дунджаар 6,0 сая/га буюу нэг өдөрт 16,0 мян/га талбай элэгдэл доройтолд орж эргэлтээс хасагдаж байна. 1980 оны сүүлчээр газрын бодлогын хүрээлэн /хуучин нэрээр/-гээс явуулсан судалгаагаар нийт тариалангийн талбайн 54% нь сул, 42,0% нь дунд, 4,0% нь хүчтэй элэгдэж эвдэрсэн гэсэн дүн гарч байсан бол 2010 онд УГТЭШХ-ээс явуулсан судалгааагаар хамрагдсан 579,3 мян.га талбайн 60,6% нь дунд, 4,5% нь сул элэгдсэн буюу өнгөрсөн 20 жилд хүчтэй элэгдсэн талбай 48,3%-иар, дунд элэгдсэн талбай талбай 6,7%-иар нэмэгдэж харин сул элэгдсэн талбай 46,4%-иар багасчээ гэсэн дүн гарчээ.