СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

1.1. СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН НЭГДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ                    
                     
Үзүүлэлт Хичээлийн жил    
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019  2019-2020    
Цэцэрлэгийн тоо  1,067   1,171   1,288   1,354   1,416   1,435   1,439     
Өмчийн хэлбэр Төрийн  764   777   826   854   878   889   910     
Хувийн  303   394   462   500   538   546   529     
Байршил Хот  428   494   564   623   661   682   685     
Хөдөө  639   677   724   731   755   753   754     
Бүлгийн тоо    6,086   6,521   7,033   7,492   7,808   7,903   8,122     
Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдагчид  193,672   206,636   225,388   243,432   256,720   261,354   263,333     
          Үүнээс: эмэгтэй  95,548   102,146   111,178   119,935   126,610   128,021   128,946     
Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдагчид Цэцэрлэгт  167,878   182,957   201,834   219,811   233,015   239,764   242,623     
  Үүнээс: эмэгтэй  83,037   90,820   99,852   108,763   115,415   117,969   119,346     
Хувилбарт сургалтад  25,794   23,679   23,554   23,621   23,705   21,590   20,710     
  Үүнээс: эмэгтэй  12,511   11,326   11,326   11,172   11,195   10,052   9,600     
Төрийн өмчийн цэцэрлэгт  174,602   181,878   196,639   209,568   220,049   222,150   224,975     
  Үүнээс: эмэгтэй  86,278   89,873   97,207   103,435   108,735   108,878   110,222     
Хувийн өмчийн цэцэрлэгт  19,070   24,758   28,749   33,866   36,671   39,204   38,358     
  Үүнээс: эмэгтэй  9,270   12,273   13,971   16,502   17,875   19,143   18,724     
Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдагчид Халамжид буй хүүхэд  1,930   2,262   1,868   1,999   2,070   2,961   2,902     
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд  1,368   1,438   1,369   1,513   1,597   1,087   1,076     
Малчдын хүүхэд  29,806   32,734   31,977   31,254   29,493   30,960   31,891     
Нийт багш, ажиллагчид    21,019   21,962   24,179   25,639   27,172   27,214   28,070     
  Үүнээс: эмэгтэй  17,716   18,641   20,484   21,787   23,139   23,112   23,869     
Үндсэн багшийн тоо    5,895   6,158   6,833   7,303   7,745   7,843   8,068     
  Үүнээс: эмэгтэй  5,773   6,046   6,686   7,143   7,542   7,609   7,809     
Туслах багшийн тоо    5,249   5,589   6,133   6,508   6,970   6,707   6,870     
  Үүнээс: эмэгтэй  5,240   5,585   6,130   6,503   6,963   6,701   6,861     
               28.8   28.7     
    Жич: Туслах багшийн тоонд ээлжийн багшийг оруулсан болно.