Валют Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2500 2502.05 2480 2483.2
EUR 2200 2202.05 2180 2183.2
CNY 100 105.05 104 106.2
RUB 50 55.05 54 56.2
KRW 50 55.05 54 56.2
GBR 2500 2502.05 2480 2483.2
JPY 50 55.05 54 56.2
HKD 50 55.05 54 56.2
AUD 2500 2502.05 2480 2483.2
Валют Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2500 2502.05 2480 2483.2
EUR 2200 2202.05 2180 2183.2
CNY 100 105.05 104 106.2
RUB 50 55.05 54 56.2
KRW 50 55.05 54 56.2
GBR 2500 2502.05 2480 2483.2
JPY 50 55.05 54 56.2
Валют Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2500 2502.05 2480 2483.2
EUR 2200 2202.05 2180 2183.2
GBR 2500 2502.05 2480 2483.2
JPY 50 55.05 54 56.2
Валют Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2500 2502.05 2480 2483.2
EUR 2200 2202.05 2180 2183.2
CNY 100 105.05 104 106.2
GBR 2500 2502.05 2480 2483.2
JPY 50 55.05 54 56.2
Валют Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2500 2502.05 2480 2483.2
EUR 2200 2202.05 2180 2183.2
CNY 100 105.05 104 106.2
RUB 50 55.05 54 56.2
KRW 50 55.05 54 56.2
JPY 50 55.05 54 56.2

Валют хөрвүүлэх